Νέες Τεχνολογίες

Σκοπός του μαθήματός των Νέων Τεχνολογιών είναι η υποστήριξη των ατόμων με ΔΑΦ έτσι ώστε να προαχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά και αισθητικά και  να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό περιβάλλον.

Σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, οι εκπαιδευτικοί στόχοι της εκμάθησης με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα, είναι:
•    Η κατανόηση Βασικών Εννοιών (π.χ. μέγεθος, χρώμα κλπ.)
•    Η εξάσκηση Βασικών Δεξιοτήτων (π.χ. αδρή – λεπτή κινητικότητα)
•    Η Κυκλοφοριακή Αγωγή
•    Η βελτίωση της προφορικής και γραπτής έκφρασης (φθόγγοι γραμμάτων, λέξεων, φράσεων και κατηγοριοποίηση λέξεων) και
•    Η υιοθέτηση θετικών κοινωνικών συμπεριφορών, ενώ η ίδια η αναγκαιότητα της χρήσης του ως γνωστικό εργαλείο, έγκεινται στους τέσσερις ακόλουθους παράγοντες:
•    Μια από τις πιο συχνές δυσκολίες για τα άτομα αυτά είναι η αισθητηριακή υπερφόρτωση, δηλαδή η αδυναμία φιλτραρίσματος των άχρηστων και άσχετων αισθητηριακών ερεθισμάτων. Η τοποθέτηση στον διαδραστικό πίνακα μπορεί να βοηθήσει να αποφευχθεί το εν λόγω πρόβλημα καθώς μόνο σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες επιλέγονται να εμφανίζονται
•    Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, επίσης, παρέχει ένα εξαιρετικά σταθερό και τακτικό περιβάλλον εργασίας. Έχει την δυνατότητα να παράγει, χωρίς τον φόβο της κούρασης ή της πλήξης, συνεχή ανατροφοδότηση για όσο χρονικό διάστημα ο εκπαιδευόμενος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει.
•    Οι στόχοι και οι προσδοκίες μεταφέρονται στο μαθητή και το πρόγραμμα κινείται με τον δικό του ρυθμό καθώς είναι ρυθμισμένο με βάση τις ανάγκες και το επίπεδο στο οποίο αυτός βρίσκεται. Οι δεξιότητες μπορούν να προσαρμοστούν για να ταιριάζουν στις ανάγκες του μαθητή, ενώ η δομή του προγράμματος μπορεί να σχεδιαστεί για να αυξήσει το εύρος και την δυσκολία καθώς ο εκπαιδευόμενος προχωρεί.
•    Επιπλέον, η επέμβαση στα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών  μπορεί να ενισχυθεί με πολυμέσα (όπως ηχητικά εφέ, γραφικά και κινούμενα σχέδια) με στόχο όχι μόνο να κερδίσει αλλά και να διατηρήσει την προσοχή των μαθητών. Αυτές οι προσπάθειες μπορούν να κάνουν τις εκπαιδευτικές συνεδρίες πιο ενδιαφέρουσες και ως εκ τούτου πιο επιτυχημένες.

newlogo1